Logo

Zajímavé experimenty 2024

V lednu, v rámci spolupráce naší školy s FPE ZČU, opět proběhly zajímavé chemické akce pro nižší ročníky gymnázia. Tentokrát se jich zúčastnily třídy 2.L, 2.E a 1.E.

Studenti zhlédli zajímavé pokusy, které předvedl PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc. z FPE ZČU Plzeň.

Zmodernizovaná učebna chemie umožňuje frontální předvedení pokusů, neboť katedra před tabulí má nejen přívod vody a plynu, ale také elektřiny pro případnou elektrolýzu.

Každá ze tříd si postupně užila 45 minut chemických pokusů s barevnou přeměnou, se světelnými a zvukovými efekty a se změnou objemu. Experimenty byly doprovázeny výkladem a studenti byli vtahováni do dění před tabulí jako pomocní demonstrátoři. Vše bylo doprovázeno dobrou náladou a na konci si studenti užili pokus s létající plechovkou. Kdo by si myslel, že se snad házelo, tak by se mýlil. Plechovka vyletěla po explozi vodíku a byla to rána jako z děla!

Tato akce byla uskutečněna s cílem motivovat a nadchnout žáky pro studium nejen chemie, ale i ostatních přírodovědných předmětů.

Jitka Voráčová

náhled Zajímavé experimenty 2024 náhled Zajímavé experimenty 2024 náhled Zajímavé experimenty 2024 náhled Zajímavé experimenty 2024

 

Projektové setkání škol

V listopadu 2023 proběhla projektová setkání v naší chemické laboratoři se žáky a učiteli Církevního gymnázia, Mikulášského gymnázia a 22. ZŠ. Spolupráce probíhá již pátým rokem a při našich setkáních jsme se vždy snažili připravit zajímavý program. Letos jsme připravili dvě laboratorní cvičení na téma „Výroba chemického sněžítka” a dále „Vliv mořidel na vybarvování rostlinných vláken”. Studenti zhlédli video „Příprava lněných vláken” a povídali jsme si i o vlivu barev na lidské vnímání.

text: Jitka Voráčová, Lukáš Mencl
foto: Jitka Voráčová

náhled Projektové setkání škol náhled Projektové setkání škol náhled Projektové setkání škol náhled Projektové setkání škol

 

Bum, bác, rána – ničení? Kdepak pokusničení!

V lednu 2023, v rámci spolupráce naší školy s FPe ZČU, proběhly opět zajímavé chemické akce. Tentokrát byly uspořádány pro nižší ročníky: 3.L, 3.M a 1.L. Žáci těchto tříd se postupně sešli v učebně chemie B07. Katedra se proměnila v pódium, kde byly připraveny kádinky, baňky, zkumavky, stojany, kahany a jiné pomůcky k předvedení atraktivních chemických pokusů. Každá ze tříd si užila 45 minut chemických pokusů s barevnou přeměnou, se světelnými a zvukovými efekty a pokusy se změnou objemu.
Svůj čas věnoval našim žákům a chemickým expertem byl pan PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc. z FPe ZČU.
Tato akce byla uskutečněna s cílem motivovat a nadchnout žáky pro studium nejen chemie, ale i ostatních přírodovědných předmětů.

Jitka Voráčová

náhled Pokusničení náhled Pokusničení náhled Pokusničení náhled Pokusničení

 

Chemické jo-jo a jiné pokusy

Na konci listopadu proběhla projektová setkání se žáky a učiteli Církevního gymnázia, Mikulášského gymnázia a 22. ZŠ. Spolupráce probíhá již čtvrtým rokem a při našich setkáních se snažíme připravit zajímavý program. Tentokrát, kromě přednášky na téma „Jedy kolem nás”, jsme připravili cvičení na téma Mléko. Studenti bádali a dokazovali, z čeho se mléko skládá. Dozvěděli se, proč je mléko považováno za velmi kvalitní potravinu pro naše zdraví. Druhé cvičení jsme připravili na téma Chemické jo-jo. Pokusy se sodíkem byly provedeny demonstračně, ale chemické jo-jo se šumivým vitaminem C si provedl každý sám. Jedná se o barevné pokusy s cyklickým průběhem a barevnou změnou. Všechny pokusy se líbily. Moc jsme si to užili. Tak zase za rok!

text: Jitka Voráčová
foto: Jitka Voráčová, Vladimír Nápravník

náhled Chemické jo-jo náhled Chemické jo-jo náhled Chemické jo-jo

 

Když učebna chemie experimentováním ožije

V lednu, v učebně chemie B07, probíhalo chemické kouzlení! Učebna ožila baňkami a kádinkami s roztoky, které se opakovaně barevně měnily, z misek lezli hadi, soptily sopky a valila se barevná pasta pro slony …ano, bylo jí hodně, vždyť byla pro slony! To vše proběhlo s vysvětlením a také perfektním provedením od PaedDr. Vladimíra Sirotka, CSc. z FPE ZČU v Plzni.

Akce „Zajímavé experimenty“ byly v lednu uspořádány ve spolupráci s FPE ZČU v Plzni pro žáky tříd 4.L, 1.A a 7.L. Z pedagogické fakulty mezi nás zavítal PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc. a nejdříve pohovořil o možnostech studia chemie na této fakultě. Hlavní náplní setkání ale byly zajímavé pokusy! Žáci zhlédli a také se seznámili s principy barevných přeměn v pokusech Tajné písmo, Modrá baňka, Barevný semafor a také s oscilačními reakcemi jako je např. Bělous – Žabotínského reakce. Zhlédli také pokus s termobarvami. V další fázi následovaly pokusy Chemická sopka, Faraonův had a Sloní pasta. Ve třetí fázi byly pokusy na téma hoření a také byl proveden pokus Létající plechovka, která nejenom, že vyletěla až do stropu, ale také to pěkně bouchlo! Nikdo z přítomných ani na chvilku nezapochyboval o tom, že bankovka namočená v tajné směsi po zapálení neshoří a bude vrácena dobrovolníkovi bez poškození! A navíc, všechna kouzla byla prozrazena!

4.L se zúčastnila pod vedením Anežky Landsmanové
1.A se zúčastnila pod vedením Vladimíra Nápravníka
7.L se zúčastnila pod vedením Jitky Voráčové

text: Jitka Voráčová
foto: Vladimír Nápravník

náhled Zajímavé pokusy náhled Zajímavé pokusy náhled Zajímavé pokusy

 

Podzimní listí chemikům zábavu jistí

Na začátku listopadu jsme se sešli s pedagogy a žáky 22. ZŠ, Církevního gymnázia a Mikulášského gymnázia v naší chemické laboratoři v rámci udržitelnosti projektu EU „Rekonstrukce chemické laboratoře a jejího zázemí“.

Pro studenty spolupracujících škol se snažíme připravovat přednášky a laboratorní cvičení, která se zaměřují na provázanost s běžným životem a praxí. Snažíme se o používání metody badatelsky orientované výuky.

Žáci si vyposlechli zajímavou přednášku na téma „Jedy kolem nás“ a proběhla laboratorní cvičení, ve kterých si studenti vyzkoušeli zajímavé separační metody. Velký úspěch sklidila izolace barviv z podzimního listí, kdy studenti izolovali barviva na základě rozdílné rozpustnosti v ethanolu a technickém benzínu. Dále také používali chromatografickou metodu na filtračním papíru a křídě. Největší odměnou pro nás bylo, že studenty práce velice zaujala a bavila. Těšíme se na další setkání.

Jitka Voráčová

náhled Chemické listí náhled Chemické listí náhled Chemické listí náhled Chemické listí

 

Poskytnutí zrekonstruovaných prostor Středisku volného času RADOVÁNEK –
„Luďkův chemický kroužek mladých badatelů“

V rámci udržitelnosti projektu „Stavební úpravy chemie“ poskytlo Gymnázium Luďka Pika Středisku volného času Radovánek zrekonstruované prostory chemické laboratoře k uskutečnění „Luďkova chemického kroužku mladých badatelů“. Od října 2019 se jednou za čtrnáct dní setkávají v odpoledních hodinách v laboratoři chemie žáci plzeňských základních škol a Gymnázia Luďka Pika. Kroužek vedou zkušení pedagogové gymnázia. Náplní je experimentální činnost. Mladí chemici získávají manuální zručnost v základní laboratorní technice, provádějí spoustu zajímavých pokusů, ale také získávají teoretické znalosti, které uplatní v běžné výuce ve škole. Kromě základních výukových metod, je používána metoda BOV (badatelsky orientovaná výuka).

Jitka Voráčová

 

„Udržitelnost stavebních úprav chemie“ GLP Plzeň
Poskytnutí zrekonstruovaných prostor chemické laboratoře a jejího zázemí, učebny chemie na uskutečnění Přírodovědného odborného kempu – Chemie 2019 pro talentované studenty kraje pořádaného FPE ZČU ve dnech 26. 8. a 29. 8. 2019

V rámci spolupráce s FPE ZČU se v prostorách laboratoře a jejího zázemí uskutečnila na naší škole chemická experimentální část Přírodovědného kempu pro talentované studenty našeho kraje.

Jitka Voráčová

   

 

Stavební úpravy prostor chemie, bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a sociálního zařízení

reg. č. CZ .06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005018

Výstupy projektu (laboratoř chemie a učebna chemie, bezbariérová úprava školy) budou využívány při realizaci projektových přírodovědeckých dnů zaměřených na chemii pořádaných pro žáky 22. ZŠ Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace, Církevního gymnázia, Plzeň, Mikulášské náměstí 15 a Gymnázia Plzeň, Mikulášské nám. 23. Spolupráce mezi školami může také probíhat formou přednášek, účastí v zájmových kroužcích, přípravy na olympiády, praktických cvičení a dalších projektů. Součástí výstupu projektu je spolupráce naší školy se ZČU, navázání užší vazby mezi akademickými pracovníky a studenty VŠ a pedagogy, žáky gymnázia Luďka Pika, Pzeň, Opavská 21 a přenos informací z oblasti vědy.

 

Udržitelnost stavebních úprav chemie“ – projektové setkání se studenty a pedagogy Církevního gymnázia, Gymnázia Mikulášské náměstí a 22. ZŠ v Plzni

V rámci udržitelnosti projektu „Stavební úpravy prostor chemie” proběhly na naší škole čtyři akce s pedagogy a studenty uvedených škol. Nejdříve se uskutečnila schůzka pedagogů, na které jsme vytvořili plán společných setkání a dohodli se na používání metody BOV (badatelsky orientované výuky) v rámci plánovaných laboratorních cvičení a chemických workshopů.

Dne 20. 3. se uskutečnilo laboratorní cvičení a chemický workshop pro studenty uvedených škol na téma „Chemie a supermarket”. Studenti prováděli pokusy s některými látkami, které používáme běžně v kuchyni a lze je zakoupit v obchodě. Vyvrcholením akce bylo startování raket na octový pohon vyrobených z plastových lahví.

Dne 3. 4. proběhly současně dvě akce. První akcí byla přednáška pro studenty a pedagogy na téma „Jedy kolem nás” (spolupráce s FPE ZČU Plzeň). Následovalo vystoupení našich studentů z 6.L, kteří předvedli několik atraktivních chemických pokusů, při kterých dochází k barevným změnám. Uvedli tak laboratorní cvičení na téma „Chemie a barvy”. Studenti spolupracujících škol si připravili acidobazický indikátor anthokyanin z červeného zelí a zkoumali jeho zabarvení v různých roztocích. Určovali také pH roztoků látek používaných v běžném životě – acylpyrinu, jedlé sody, citronu, SAVA, borové vody, Jaru, apod. Provázanost s praxí a vlastní badatelská činnost byla pro studenty velmi přitažlivá.

Děkujeme spolupracujícím školám za aktivní účast!

Jitka Voráčová

   

 

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 získalo významnou dotaci na zkvalitnění výuky chemie a bezbariérovost školy!

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 v těchto dnech obdrželo od poskytovatele dotací - Ministerstva pro místní rozvoj České republiky písemnou informaci o získání finanční dotace na projekt pod názvem „Stavební úpravy prostor chemie, bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a sociálního zařízení“.

Hlavním cílem projektu je zajištění bezbariérového vzdělávání a zkvalitnění infrastruktury přírodovědného vzdělávání. V rámci projektu dojde k výstavbě výtahové šachty s výtahem, která bude sloužit jako hlavní komunikační cesta do celého objektu, včetně vybudování bezbariérových toalet a rekonstrukce laboratoře a učebny chemie a potřebného zázemí chemie pro přípravu pedagogů na vyučování vč. váhovny a skladu chemikálií.

Poskytnutá dotace pro gymnázium činí 10,8 mil Kč a jedná se o 90% finančních prostředků podané projektové žádosti. Zbylých 10% finančních prostředků v rámci podané žádosti, stejně jako ostatní náklady celého rozsáhlého projektu, které nejsou součástí žádosti o finanční prostředky z Evropské unie ve výši 19, 18 mil Kč bude financováno z finančních prostředků zřizovatele gymnázia, tedy Plzeňského kraje. Celkové náklady projektu tak jsou 29,98 milionu Kč.

Finanční prostředky ve výši 90% poskytla Evropská unie (celkem 85%) a Česká republika (celkem 5%) prostřednictvím Integrovaného operačního programu řízeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, prioritní osy 2., Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů a jejího specifického cíle 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v rámci 7. výzvy programu ITI-Plzeň - SC 2.4-Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro střední vzdělávání včetně bezbariérových opatření – integrované projekty ITI.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory EU, prostřednictvím nástroje ITI (Integrované teritoriální investice) plzeňské metropolitní oblasti (http://iti-plzen.cz/zakladni-informace/iti/).

Více informací o projektu získáte u ředitele Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, pana Mgr. Aleše Janouška, tel.: 776699750, e-mail: ja@glp.cz.

Google Učebna
Učebna

Fotogalerie

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

 

Odkazy

Logo sboru
www.facebook.com/
peveckysborglp

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/socka

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
parlament.radovanek.cz

Dotace na projekty
Zpíváme vám pro radost IX
Zpívání s radostí
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2024 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@glp.cz | pdf Prohlášení o přístupnosti